ایا پدر میتواند به دختر خود ارث ندهد ؟درصورت ندادن ارث چگونه میتوان حق خود را از او گرفت ؟