مستثنیات دین در قانون جدید محکومیت های مالی چگونه است ؟