پدر و پسر در حادثه زلزله فوت کردند وضعیت ارث این دو نفر چگونه است؟