آیا برای درخواست تخلیه مورد اجاره نیازی به ارسال اظهارنامه توسط مؤجر هست؟

ملک، تخلیه ملک، اجاره، درخواست تخلیه عین مستاجره، درخواست تخلیه، موجر، مستاجر، موجر و مستاجر، آیا برای درخواست تخلیه مورد اجاره نیازی به ارسال اظهارنامه توسط مؤجر هست؟

آیا برای درخواست تخلیه مورد اجاره نیازی به ارسال اظهارنامه توسط مؤجر هست؟ اظهارنامه موجر تخلیه اجاره 

ملک، تخلیه ملک، اجاره، درخواست تخلیه عین مستاجره، درخواست تخلیه، موجر، مستاجر، موجر و مستاجر، آیا برای درخواست تخلیه مورد اجاره نیازی به ارسال اظهارنامه توسط مؤجر هست؟

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است.

بسته به آن که قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر می باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

ملک، تخلیه ملک، اجاره، درخواست تخلیه عین مستاجره، درخواست تخلیه، موجر، مستاجر، موجر و مستاجر، آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است؟


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود. اظهارنامه موجر تخلیه اجاره 

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *