آیا مهریه هبه شده قابل پس گرفتن و قابل مطالبه هست؟؟؟

خانواده،زوج، زوجه، مهریه، متارکه، بخشیدن هبه، مطالبه مجدد هبه، پرداخت مهریه، مطالبه مهریه، بذل کردن، زنی که مهرخود رابه همسرش هبه کرده است،می‌تواندازهبه خود رابه صورت مجددمطالبه کند یا خیر؟، بخشیدن مطالبه هبه مهریه

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟

1 – حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند.ب خشیدن مطالبه هبه مه

به این بیان که می‌گوید از نظر من، تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

خانواده،زوج، زوجه، مهریه، متارکه، بخشیدن هبه، مطالبه مجدد هبه، پرداخت مهریه، مطالبه مهریه، بذل کردن، زنی که مهرخود رابه همسرش هبه کرده است،می‌تواندازهبه خود رابه صورت مجددمطالبه کند یا خیر؟

2 – حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند.

بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که وی را طلاق دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

خانواده،زوج، زوجه، مهریه، متارکه، بخشیدن هبه، مطالبه مجدد هبه، پرداخت مهریه، مطالبه مهریه، بذل کردن، زنی که مهرخود رابه همسرش هبه کرده است،می‌تواندازهبه خود رابه صورت مجددمطالبه کند یا خیر؟3- حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند.

به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ تکلیف شوهر در پرداخت مهریه براساس موادی از قانون مدنی موضوع هبه بوده، یعنی اگر مشروط باشد بر اساس شرط و اگر مجزوم باشد بر همان اساس تعیین تکلیف می‌شود. بخشیدن مطالبه هبه مهریه


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .بخشیدن مطالبه هبه مهریه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *