آیا نسبت به چک که هنوز سر رسید آن نرسیده می توان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال صادر کننده را اخذ کرد؟

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، تامین خواسته، توقیف اموال، صادرکننده چک آیا نسبت به چک که هنوز سر رسید آن نرسیده می توان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال صادر کننده را اخذ کرد؟

آیا نسبت به چک که هنوز سر رسید آن نرسیده می توان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال صادر کننده را اخذ کرد؟

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، تامین خواسته، توقیف اموال، صادرکننده چک آیا نسبت به چک که هنوز سر رسید آن نرسیده می توان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال صادر کننده را اخذ کرد؟
نسبت به چکی که هنوز زمان پرداخت آن نرسیده باشد نمی توان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال صادرکننده چک را اخذ نمود.

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، تامین خواسته، توقیف اموال، صادرکننده چک آیا نسبت به چک که هنوز سر رسید آن نرسیده می توان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال صادر کننده را اخذ کرد؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *