افراز و تقسیم و انواع آن از منظر قانونی چیست؟

افراز،افراز_اجباری،افراز_به_تراضی، مال_مشاع، تقسیم افراز، افراز و تقسیم و انواع آن از منظر قانونی چیست؟

افراز و تقسیم و انواع آن از منظر قانونی چیست؟

افراز و تقسیم عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکاء از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها. افراز تقسیم اجباری تراضی

افراز،افراز_اجباری،افراز_به_تراضی، مال_مشاع، تقسیم افراز، افراز و تقسیم و انواع آن از منظر قانونی چیست؟

برای مثال:

الف 1 دانگ و ب 5 دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند.

حال اگر الف بخواهد سهم یک دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود، به این عمل، افراز می‌گویند.

افراز،افراز_اجباری،افراز_به_تراضی، مال_مشاع، تقسیم افراز، افراز و تقسیم و انواع آن از منظر قانونی چیست؟

افراز را به دو دسته تقسیم نموده‌اند:

افراز اجباری:

یعنی افراز مال به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره‌ی ثبت) که شرکا را مجبور به قبول قسمت مال مشاع می‌کند.

افراز به تراضی:

افرازی است که شرکا به دلخواه خود انجام می‌دهند.

دعوی افراز به وسیله‌ی یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر، به عمل می‌آید. نکته‌ی مهم این که در عمل افراز، کلیه‌ی مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند. افراز تقسیم اجباری تراضی


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *