اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد، تکلیف چیست؟

مهریه، خانواده، طلاق ، پرداخت مهریه، وصول مهریه، سند ازدواج، توقیف اموال، اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد، تکلیف چیست؟

اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد، تکلیف چیست؟

مهریه، خانواده، طلاق ، پرداخت مهریه، وصول مهریه، سند ازدواج، توقیف اموال، اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد، تکلیف چیست؟به تجویز تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توانید دادخواست تعدیل اقساط را به دادگاه تقدیم نمایید.اقساط مهریه تعدیل پرداخت

مطابق این تبصره، هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند.

مهریه، خانواده، طلاق ، پرداخت مهریه، وصول مهریه، سند ازدواج، توقیف اموال، اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد، تکلیف چیست؟

دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.اقساط مهریه تعدیل پرداخت


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *