در چه مواقعی می توان مزایده را توقیف کرد؟

مزایده، مزایده در فروش، توقیف مزایده، مزایده اموال ، مزایده ملک، اموال منقول، اموال غیر منقول، در چه مواقعی می توان مزایده را توقیف کرد؟

در چه مواقعی می توان مزایده را توقیف کرد؟

در صورتی که شخص ثالت نسبت به مال بازداشت شده (اعم ار منقول یا غیر منقول) اظهار حقی نماید و متعهد له و بستانکار اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

مزایده، مزایده در فروش، توقیف مزایده، مزایده اموال ، مزایده ملک، اموال منقول، اموال غیر منقول، در چه مواقعی می توان مزایده را توقیف کرد؟

در مواردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال بازداشت شده به او منتقل شده و یا در رهن یا وثیقه طلب اوست.

هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه نماید.

در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرایی دادگاه یا اجرایی ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.

مزایده، مزایده در فروش، توقیف مزایده، مزایده اموال ، مزایده ملک، اموال منقول، اموال غیر منقول، در چه مواقعی می توان مزایده را توقیف کرد؟

در صورتی که قبل از بازداشت؛ از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *