سوال حقوقی

هزینه های ساختمان، مستاجر، آپارتمان، مالكان، مدیر ساختمان، نحوه محاسبه هزینه، مدیران ساختمان، مالک ساختمان،، نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه است؟آپارتمان قانون تملک مالکین

در یک آپارتمان هشت واحدی زندگی می کنم که لوله های آب همسایه طبقه بالا ما نشتی دارد و نشتی آب موجب آسیب به سقف منزل ما شده است، که بعد از چند روز کشمکش وی را مجاب به تعمیر لوله های آب نمودیم، حال برای جبران خسارت وارد آمده به سقف منزلم چکار باید انجام دهم؟آپارتمان قانون تملک مالکین

هزینه های ساختمان، مستاجر، آپارتمان، مالكان، مدیر ساختمان، نحوه محاسبه هزینه، مدیران ساختمان، مالک ساختمان،، نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه است؟

طبق قانون تملک آپارتمانها و قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، مالک هر آپارتمان بایستی هزینه قسمت اختصاصی خویش را بپردازد و هرگاه بر اثر اهمال و تقصیر یکی از مالکین نسبت به تعمیر قسمت اختصاصی خویش، موجبات خسارت و ضرر به دیگری مهیا شود، بایستی خسارت وارده را جبران کند.

لذا در این مورد شما با جلب نظر کارشناس جهت تعیین مبلغ ضرر وارده به سقف و تعیین عامل ایجاد خسارت، با مراجعه به شورای حل اختلاف محل و تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان نسبت به آن اقدام نمایید.آپارتمان قانون تملک مالکین


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *