شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

خسارت، تصادف، بیمه ، بیمه شخص ثالث، خسارت بدون کروکی ، گواهینامه، شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

خسارت، تصادف، بیمه ، بیمه شخص ثالث، خسارت بدون کروکی ، گواهینامه، شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

هر دو خودرو مقصر و زيان ديده در زمان وقوع حادثه دارای بيمه نامه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند.تصادف خسارت بیمه کروکی

رانندگان هر دو خودرو دارای گواهينامه مجاز رانندگی وسيله نقليه مورد حادثه باشند.

ميان طرفين حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.

خسارت، تصادف، بیمه ، بیمه شخص ثالث، خسارت بدون کروکی ، گواهینامه، شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

خسارت منجر به جرح نباشد.

هر دو خودرو (مقصر يا زيان ديده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.

سقف خسارت بدون کروکی ۶۳ میلیون ريال است.تصادف خسارت بیمه کروکی


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *