لیست دعاوی حقوقی – عناوین دعاوی حقوقی – عناوين دعاوی مالی و غير مالی

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

الف )انواع دعاوی مالی

۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)

۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.

۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیر منقول .

۴-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری )،

،تلفن و کشتی،

۵-ابطال سند مالکیت

۶-ابطال سهام شرکت

۷-ابطال قرارداد عادی انتقال ملک مانند قولنامه و …

۸-الزام به انتقال سهم یا شرکت

۹-استردا د اموال منقول

۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)

۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها

۱۲—ابطال عملیات اجرایی، اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

۱۳-مطالبه سهم الشرکه

۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

۱۵-الزام به ایفای تعهد مالی

۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

۱۷-ورود  ثالث به دعاوی فوق

۱۸-تقابل به دعاوی فوق

۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ، ابطال معامله و بی اعتباری سند

۲۰-اعتراض به ثبت

۲۱-مطالبه ثمن

۲۲-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

۲۳-استردادمبیع و ثمن

۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

۲۶-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث

۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

۲۹-خلع ید(بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)

۳۰-الزام به تغییر چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاضلاب

۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالکیت

۳۳-مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)

۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱

۳۷-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)

دعوای افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

۴۰-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن  )

۴۱-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

۴۲-درخواست صلح و سازش در امور مالی

۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

۲-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

 

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

۱-مطالبه اجور معوق (بند ۱۴ ماده ۴ ق.و.د.د)

۲-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده ۶ الی ۱۰ ق.ر.م.ماده ۷۶ )

۳- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده ۴و۵ ق.ر.م.ماده ۵۶)

۴-مطالبه اجرت المثل (ماده ۵۰۱ ق.م و متده ۷ ق.ر.م ماده ۵۶ )

۵- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مستقل (موضوع ماده ۱۵ و ۵۶ ق.ر.م بند ۱و۲و۳ )

 

ب )انواع دعاوی غیر مالی

۱-الزام  به تعهد غیر مالی

۲-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

۳-دعوای تخلیه

۴-تامین خواسته( موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م )

۵-دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م)

۶-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیر مالی مانند تخلیه

۷-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

۸-حکم فروش مال غیر منقول

۹-تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق(مواد ۱۵۸ ،۱۵۹،و ۱۶۰ ق.آ.د.م)

۱۰-عزل وکیل(۶۷۸ ق.م )

۱۱-عزل وکیل(بند ۱ ماده ۶۷۸ق.م)

تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی

برگرفته از آ.د.م علوی

۱۲-تفکیک ملک و فک رهن

۱۳-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده ۱ قانون افراز)

۱۴-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده ۲۲ ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

۱۵-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

۱۶-اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

۱۷-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

۱۸-دعوای رفع رطوبت

۱۹-تنفیذ صلح نامه عادی

۲۰-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

۲۱-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

۲۲-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها.

۲۳-در وقف و تولیت

۲۴- اعتراض به رای هیأت عالی نظام پزشکی

۲۵-دعوای تغییر جنسیت

۲۶-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره ۴۲۰/۷-۲۴/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری.

۲۷-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره ۶۹/۵۹-۱۰/۱/۷۱

۲۸-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت

۲۹-ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالکیت

۳۰- دعوای تزویر و جعل در اسناد

۳۱-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

۳۲-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده ۵۶۱ ق.ث)

۳۳-استرداد عین چک و اوراق بهادار

۳۴-دعوای اعصار

۳۵-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه ۵۴۵-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ )

۳۶-دعوای راجع به حقوق اتفاقی(مواد ۴۰ و ۹۳ ق.م )

 

دعاوی غیر مالی در   امور حسبی:

۱-نصب قیم ،عزل قیم، نصب امین، ضم امین (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ )

۲-صدور حکم موت فرضی

۳-مهر و موم و تحریر و در خواست تحریر ترکه

۴-بطلان ترکه

۵- صدور حکم حجر، تعیین تاریخ حجر

۶-اخراج ثلث از ماترک

۷-الزام به فروش ترکه

۸-گواهی رشد

۹- تنفیذ وصیت نامه

۱۰-گواهی حصر وراثت

 

انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواده :

۱- استرداد شیربها

۲-استردادجهیزیه

۳-مطالبه مهریه

۴-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده، افزایش و تعیین نفقه آینده

۵-ازدواج مجدد

۶-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

۷-گواهی عدم سازش

۸-تمکین

۹-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

۱۰-انکارزوجیت

۱۱-دعوای نسب

۱۲- دعوای وصیّت و فرزند خواندگی

 

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

۱-ابطال واقعه فوت

۲-رفع واقعه فوت از سند سجلی

۳-ابطال نسب یا نفی آن

۴-دعوای ابوت و یا بنوت

۵-اثبات بلوغ برای ازدواج

۶-تغییر نام کوچک

۷-اثبات سیادت

۸-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (

۹-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

۱۰- تغییرجنسیت

 

انواع دعاوی غیر مالی:

الف)ذاتی:

۱-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

۲-دعوای زوجیت

۳-دعوای حجر

ب)اعتباری:

۱-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۲-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۳-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۴-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

۵-میزان حق الوکاله وکیل

۶-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد ۱۵۸ الی ۱۶۰ ق.آ.د.م)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *