ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

بیمه، تامین اجتماعی، مقرری، اداره کار، بیمه بیکاری، قانون بیمه بیکاری، مستمری، ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه، تامین اجتماعی، مقرری، اداره کار، بیمه بیکاری، قانون بیمه بیکاری، مستمری، ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 3 ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎً ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻋﺪﻡ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد.بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه، تامین اجتماعی، مقرری، اداره کار، بیمه بیکاری، قانون بیمه بیکاری، مستمری، ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *