آیا برای درخواست تخلیه مورد اجاره نیازی به ارسال اظهارنامه توسط مؤجر هست؟