چهار مورد از کلاهبرداری هایی که با دستکاری « دستگاه خودپرداز » انجام میشوند